.....................................................Miejscowość, dataImię i nazwisko............................................................
Adres konsumenta.......................................................

MAT-POŻ

Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp.j.

95-030 Rzgów, ul. Łódzka 24

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu .................. umowy dotyczącej zakupu .................................................................................................................................., doręczonego w dniu .....................

*Proszę o zwrot na konto bankowe nr.:......................................................
*Zwrot nastąpi gotówką w Centrali Mat-Poż w Rzgowie przy dostarczeniu osobistym towaru

*(niepotrzebne skreślić)

Imię i nazwisko

................................ [odręczny podpis]

Proszę odesłać wraz z towarem lub mailem na adres sklep@matpoz.pl

w przypadku rezygnacji z zakupu przed wydaniem towaru


Pobierz wzór